Palm Genera: Veitchia:

Veitchia DNA samples

Bank ID Accession Family Name
781 60333H Arecaceae Veitchia arecina
795 85491D Arecaceae Veitchia arecina
97 961341G Arecaceae Veitchia arecina
82 95955A Arecaceae Veitchia filifera
151 95954E Arecaceae Veitchia joannis
91 961344B Arecaceae Veitchia metiti
1174 961336G Arecaceae Veitchia spiralis
788 79208F Arecaceae Veitchia winin