Palm Genera: Alsmithia:

Alsmithia DNA samples

Bank ID Accession Family Name
1020 941037A Arecaceae Alsmithia longipes